Menu Hledat

Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Název projektu:
Strategické řízení  a pasportizace města Hustopeče
Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa
Vlastní zdroje financování:
82.992,00 Kč s DPH
Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/00010098
Zahájení realizace projektu:
01.04.2019
Datum ukončení:
31.12.2020
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 1.659.840,00 Kč s DPH

V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy 7 strategických dokumentů města Hustopeče, bude vytvořena interaktivní mapa na webovém portálu města Hustopeče, budou sdílená open data a tím optimalizováno fungování veřejné správy. Vytvořené dokumenty (pasporty) budou sloužit jako praktické nástroje řízení města v rámci výkonu veřejné správy. Součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců v oblasti GIS. Projekt také přispěje k efektivní komunikaci s veřejností.

Globálním cílem je optimalizovat procesy a postupy veřejné správy a její přeměnu na efektivní veřejnou správu,která je otevřená vůči svým klientům, zajišťuje efektivní fungování, snižuje administrativní, časovou a finanční náročnost a reaguje na změny a požadavkyveřejnosti a to především zpracováním strategických dokumentů. Výstupy budou přínosné jak zaměstnancům MěÚ Hustopeče, tak i pro širokou veřejnost. Budou sloužit jako praktické nástroje řízení města v rámci výkonu veřejné správy.
Hlavními záměry projektu jsou:
-         Získání prvotních dat pro efektivní fungování veřejné správy
-         Zvýšení komfortu informovanosti občanů a poskytování veřejné služby
-         Zavedení nových nástrojů komunikace směrem k veřejnosti (interaktivní mapa, open data)
-         Vytvoření sady strategických dokumentů, jejíž potřebnost vychází z požadavků veřejnosti, zaměstnanců či provozu města Hustopeče
-         Optimalizace správy majetku (finanční a materiálně efektivní správa) město získá podklady pro sestavení optimálních plánů běžné údržby majetku města. Získaná data a výstupy projektu (pasporty) umožní vést evidenci o pravidelné činnosti (např. revize), stavu majetku a tím přispějí k zefektivnění výkonu státní správy.
-         Zvýšit využívání GIS zaměstnanci města - odborným školením pracovníků zapojených do využívání zpracovaných pasportů dojde k efektivnímu využívání výstupů projektu a efektivnímu fungování veřejné správy

Hlavním výstupem projektu je:
a)     Digitalizace prvků veřejného prostranství -fungující systém pasportizace, který obsahuje všechny sbírané údaje o zeleni,VO, mobiliáři, hrobových místech atd.
b)     Interaktivní mapa a sdílená open data
c)      Strategické dokumenty:
-         Pasport veřejného osvětlení
-         Pasport mobiliáře a dětských hřišť
-         Pasport hřbitova
-         Pasport zeleně
-         Pasport sběrných míst
-         Pasport informačního systému
-         Plán zimní údržby
d)     Vzdělávání zaměstnanců


česky english deutsch