Strategické řízení MěÚ Hustopeče

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Název projektu:
Strategické řízení MěÚ Hustopeče
Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa
Investiční priorita
4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002850
Zahájení realizace projektu:
01.04.2017
Datum ukončení:
31.3.2019
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 3.326.007,50 Kč s DPH

Projekt, v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR 2014-20,  řeší oblast strategického řízení - sestavení strategického plánu rozvoje úřadu a informační strategie jako nástroje řízení a rozvoje veřejné služby. Oba dokumenty naváží na aktuální plán rozvoje města zpracovaný z vlastních zdrojů. Další aktivita je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů zajištěním vzdělávání zaměstnanců a podpoří realizaci a následný rozvoj předchozích aktivit, profesionální a efektivní služby veřejné správy.

Cílem je posílit strategické řízení veřejné správy a její přeměna na efektivní veřejnou službu, která je přátelská vůči svým klientům, má jasnou koncepci, jak zajistit efektivní fungování a snižovat administrativní zátěž, její reakce na změny, požadavky klientů a legislativní podmínky, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.

Klíčové aktivity:

- Strategie rozvoje úřadu - bude zpracován střednědobrý plán rozvoje úřadu

- Informační strategie - plán dlouhodobé orientace organizace v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií

- Rozvoj systému ŘLZ a posílení profesionální úrovně pracovníků veřejné správy - budou zajištěna školení (Informační a kybernetická bezpečnost pro ne IT pracovníky, Pokročilé techniky eGovernmentu, Personální řízení, Komunikační dovednosti, Pravidla veřejných zakázek, Efektivní hospodaření)

Indikátory:

- Celkový počet účastníků 38

- Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 12

- Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů 2

- Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 1