Nikolčice

Zadání územního plánu s prvky regulačního plánu Nikolčice
2022
Územní plán s prvky regulačního plánu obce Nikolčice - zadání (PDF 579kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 5/2012-02/2016
Zpráva (PDF 150kB)

(neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)

Územní plán Nikolčice - právní stav po změně č. 1 2014
Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území - část A (PDF 400kB)
I.01 Výkres základního členění území - část B (PDF 150kB)
I.02 Hlavní výkres - část A (PDF 900kB)
I.02 Hlavní výkres - část B (PDF 350kB)
I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část A (PDF 500kB)
I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část B (PDF 200kB)
I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část A (PDF 400kB)
I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část B (PDF 150kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část A (PDF 500kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část B (PDF 150kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 350kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.B GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres - část A (PDF 1250kB)
II.01 Koordinační výkres - část B (PDF 450kB)
Změna č. 1 územního plánu Nikolčice 2014
Opatření obecné povahy (PDF 500kB)
Srovnávací text (PDF 350kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území - měněné části (PDF 150kB)
  I.01 Výkres základního členění území - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.02 Hlavní výkres - měněné části (PDF 100kB)
  I.02 Hlavní výkres - podklad pro změnu (PDF 200kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - měněné části (PDF 150kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - měněné části (PDF 150kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.06 Výkres etapizace - měněné části (PDF 150kB)
  I.06 Výkres etapizace - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  II.01 Koordinační výkres - měněné části (PDF 100kB)
  II.01 Koordinační výkres - podklad pro změnu (PDF 250kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - měněné části (PDF 100kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - podklad pro změnu (PDF 150kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Nikolčice (PDF 100kB)
Územní plán Nikolčice 2012
Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území - část A (PDF 600kB)
  I.01 Výkres základního členění území - část B (PDF 1900kB)
  I.02 Hlavní výkres - část A (PDF 950kB)
  I.02 Hlavní výkres - část B (PDF 400kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část A (PDF 550kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část B (PDF 250kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část A (PDF 450kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část B (PDF 200kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část A (PDF 550kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část B (PDF 200kB)
  I.06 Výkres etapizace (PDF 400kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 3750kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres - část A (PDF 1300kB)
  II.01 Koordinační výkres - část B (PDF 450kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (PDF 76700kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - část A (PDF 550kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - část B (PDF 250kB)
Opatření obecné povahy (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy - příloha č. 2 (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)