Nikolčice

Návrh nového územního plánu Obce Nikolčice pro společné projednání
Textová část  
Opatření obecné povahy (PDF 3914kB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (PDF 3612kB)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  (PDF 275kB)
Grafická část  
I.1A Výkres základního členění území - část A (PDF 475kB)
I.1B Výkres základního členění území - část B  (PDF 199kB)
I.2A Hlavní výkres - část A (PDF 1004kB)
I.2B Hlavní výkres - část B (PDF 521kB) 
I.3A Hlavní výkres - urbanistická kompozice (část A) (PDF 585kB) 
I.3B Hlavní výkres - urbanistická kompozice (část B) (PDF 285kB)
I.4A Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (část A) (PDF 366kB)
I.4B Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (část B) (PDF 172kB)
I.5 Výkres etapizace (PDF 314kB) 
I.6 Výkres územního plánu s prvky regulačního plánu  (PDF 234kB)
I.7A Technická infrastruktura - vodní hospodářství (část A) (PDF 641kB) 
I.7B Technická infrastruktura - vodní hospodářství (část B) (PDF 277kB)
I.8A Technická infrastruktura - energetika a spoje (část A) (PDF 539kB) 
I.8B Technická infrastruktura - energetika a spoje (část B) (PDF 222kB)
II.1A Koordinační výkres - část A (PDF 1263kB)
II.1B Koordinační výkres - část B (PDF 564kB)
II.2 Výkres širších vztahů (PDF 24181kB)
II.3A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a PUPFL - část A (PDF 607kB)
II.3B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a PUPFL - část B (PDF 253kB)
01 Urbanistická studie Nikolčice (PDF 1461kB)
Zadání územního plánu s prvky regulačního plánu Nikolčice
2022
Územní plán s prvky regulačního plánu obce Nikolčice - zadání (PDF 579kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 5/2012-02/2016
Zpráva (PDF 150kB)

(neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)

Územní plán Nikolčice - právní stav po změně č. 1 2014
Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území - část A (PDF 400kB)
I.01 Výkres základního členění území - část B (PDF 150kB)
I.02 Hlavní výkres - část A (PDF 900kB)
I.02 Hlavní výkres - část B (PDF 350kB)
I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část A (PDF 500kB)
I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část B (PDF 200kB)
I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část A (PDF 400kB)
I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část B (PDF 150kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část A (PDF 500kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část B (PDF 150kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 350kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.B GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres - část A (PDF 1250kB)
II.01 Koordinační výkres - část B (PDF 450kB)
Změna č. 1 územního plánu Nikolčice 2014
Opatření obecné povahy (PDF 500kB)
Srovnávací text (PDF 350kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území - měněné části (PDF 150kB)
  I.01 Výkres základního členění území - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.02 Hlavní výkres - měněné části (PDF 100kB)
  I.02 Hlavní výkres - podklad pro změnu (PDF 200kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - měněné části (PDF 150kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - měněné části (PDF 150kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  I.06 Výkres etapizace - měněné části (PDF 150kB)
  I.06 Výkres etapizace - podklad pro změnu (PDF 150kB)
  II.01 Koordinační výkres - měněné části (PDF 100kB)
  II.01 Koordinační výkres - podklad pro změnu (PDF 250kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - měněné části (PDF 100kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - podklad pro změnu (PDF 150kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Nikolčice (PDF 100kB)
Územní plán Nikolčice 2012
Jednotlivé výkresy grafické části jsou rozděleny na dva samostatné výkresy. Jižní část řešeného území s obcí-část A, severní část řešeného území-část B.
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území - část A (PDF 600kB)
  I.01 Výkres základního členění území - část B (PDF 1900kB)
  I.02 Hlavní výkres - část A (PDF 950kB)
  I.02 Hlavní výkres - část B (PDF 400kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část A (PDF 550kB)
  I.03 Urbanistické řešení – Zásobování vodou a odkanalizování - část B (PDF 250kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část A (PDF 450kB)
  I.04 Urbanistické řešení – Energetika a spoje - část B (PDF 200kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část A (PDF 550kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - část B (PDF 200kB)
  I.06 Výkres etapizace (PDF 400kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NIKOLČICE
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 3750kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres - část A (PDF 1300kB)
  II.01 Koordinační výkres - část B (PDF 450kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (PDF 76700kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - část A (PDF 550kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - část B (PDF 250kB)
Opatření obecné povahy (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy - příloha č. 2 (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)