Menu Hledat

Formuláře

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - fyzická osoba [RTF 15kB]
Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - právnická osoba [RTF 15kB

Lesní hospodářství

Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese [RTF 30kB]
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plení funkcí lesa [RTF 51kB]
Žádost o souhlas umístěním stavby na lesním pozemku nebo do 50-ti m od jeho okraje [RTF 47kB]
Souhrnná lesní hospodářská evidence [RTF 60kB]

Myslivost

Žádost o vydání loveckého lístku [PDF 81kB]
Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže [RTF 60kB]

Čestné prohlášení myslivecké stráže

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže.doc

[RTF 44kB]

[RTF 182kB]

Návrh na ustanovení do funkce mysliveckého hospodáře [RTF 58kB]
Čestné prohlášení mysliveckého hospodáře [RTF 43kB]
Žádost o povolení lovu mimo dobu lovu [RTF 59kB]
Žádost o vyjádření k lovu samčí a samičí zvěře ve věku do 2 let v době lovu [RTF 56kB]
Žádost o výjimku ze zakázaných způsobů lovu [RTF 49kB]
Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře [RTF 45kB]
Měsíční hlášení o plnění plánu [RTF 58kB]
Výsledky sčítání zvěře [PDF 562kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán počtu loveckých psů [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán chovu a lovu pro zvěř drobnou [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán lovu ostatních druhů zvěře [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán společných lovů zvěře [RTF 58kB]
Objednávka laboratorního vyšetření AMP

Odpadové hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech [RTF 49kB]
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
(Upozornění: Souhlasu nepodléhá krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů)
[RTF 92kB]
Žádost o souhlas k upuštění od třídění odpadů [RTF 101kB]

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší [RTF 58kB]

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, fyzické osoby [RTF 50kB]
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, právnické osoby [RTF 50kB]

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

Rybářské lístky pro tyto obce vydává od 01.07.2011 MěÚ Klobouky u Brna:
Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna,
Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky

[RTF 59kB] 

formuláře pro el. podání

Žádost o vydání rybářského lístku

[ZFO]

Vodní hospodářství

Formuláře žádostí k vodoprávnímu řízení najdete zde na stránkách eagri.cz

[www]

formuláře pro el. podání

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu [ZFO]
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [ZFO]
Žádost o stavební povolení k vodním dílům [ZFO]
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru [ZFO]
Žádost o povolení k užívání vodních děl [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o udělení souhlasu [ZFO]
Žádost o vyjádření [ZFO]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [ZFO]
Oznámení o užívání stavby vodního díla [ZFO]
Ohlášení [ZFO]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých [ZFO]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých [ZFO]
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel [ZFO]
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [ZFO]
Žádost o stanovení způsobení a podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných l. [ZFO]
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [ZFO]

Společné oznámení záměru podle ustanovení § 96a stavebního zákona (domovní čistírna odpadních vod) [RTF 50kB]
Žádost o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j stavebního zákona [RTF 50kB]

ZPF - zemědělský půdní fond

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

[RTF 177kB]

Oznámení zahájení realizace záměru

[RTF 46kB]


 


 

česky english deutsch