Formuláře

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - fyzická osoba [RTF 15kB]
Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - právnická osoba [RTF 15kB

Lesní hospodářství

Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese [RTF 30kB]
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plení funkcí lesa [RTF 51kB]
Žádost o souhlas umístěním stavby na lesním pozemku nebo do 50-ti m od jeho okraje [RTF 47kB]
Souhrnná lesní hospodářská evidence [RTF 60kB]

Myslivost

Žádost o vydání loveckého lístku [PDF 81kB]
Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže [RTF 60kB]

Čestné prohlášení myslivecké stráže

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže.doc (aktualizace ke dni 17.02.2023)

[RTF 44kB]

[RTF 182kB]

Návrh na ustanovení do funkce mysliveckého hospodáře [RTF 58kB]
Čestné prohlášení mysliveckého hospodáře [RTF 43kB]
Žádost o povolení lovu mimo dobu lovu [RTF 59kB]
Žádost o vyjádření k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří do 2 let v době lovu [RTF 56kB]
Žádost o výjimku ze zakázaných způsobů lovu [RTF 49kB]
Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře [RTF 45kB]
Měsíční hlášení o plnění plánu [RTF 58kB]
Výsledky sčítání zvěře [PDF 562kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán počtu loveckých psů [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán chovu a lovu pro zvěř drobnou [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán lovu ostatních druhů zvěře [RTF 58kB]
Plán mysliveckého hospodaření v honitbě - plán společných lovů zvěře [RTF 58kB]
Objednávka laboratorního vyšetření AMP

Odpadové hospodářství

 Žádost o souhlas k upuštění od třídění odpadů [RTF 50kB]

Žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření podle zákona o odpadech [RTF 50kB]

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší [RTF 58kB]

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, fyzické osoby [RTF 50kB]
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, právnické osoby [RTF 50kB]

Rybářství

Rybářské lístky pro tyto obce vydává od 01.07.2011 MěÚ Klobouky u Brna:
Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna,
Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky


  

Vodní hospodářství

Formuláře žádostí k vodoprávnímu řízení najdete zde na stránkách eagri.cz

[www]

Společné oznámení záměru podle ustanovení § 96a stavebního zákona (domovní čistírna odpadních vod) [RTF 50kB]
Žádost o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j stavebního zákona [RTF 50kB]

ZPF - zemědělský půdní fond

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

[DOC 71kB]

Oznámení zahájení realizace záměru

[RTF 12kB]