Starovice

Úplné znění Územního plánu STAROVICE po změně č. 2
I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 484kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 350kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 674kB)
I.03 Technická infrastruktura – zásobování vodou a odkanalizování (PDF 439kB)
I.04 Technická infrastruktura – energetika a přenos informací (PDF 466kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 333kB)
I.06 Schéma urbanistické kompozice (PDF 348kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A. GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 1081kB)
STAROVICE - Změna Územního plánu       č. 2 účinnost od 8.6.2023
I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
Opatření obecné povahy (PDF 1986kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 227kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 239kB)
I.03 Technická infrastruktura – zásobování vodou a odkanalizování (PDF 227kB)
I.04 Technická infrastruktura – energetika a spoje (PDF 226kB)
I.06 Schéma urbanistické kompozice (PDF 228kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Srovnávací text (PDF 509kB)
II.A. GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 5128kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 253kB)
Registrační list
Úplné znění Územního plánu STAROVICE po změně č. 1
I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 850kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 350kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 700kB)
I.03 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (PDF 350kB)
I.04 Technická infrastruktura – energetika a spoje (PDF 400kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 400kB)
I.06 Schema urbanistické kompozice (PDF 350kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A. GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 1100kB)
STAROVICE – Změna Územního plánu č. 1 účinnost od 15.11.2019
I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
Opatření obecné povahy (PDF 2550kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 400kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 850kB)
I.03 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (PDF 450kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 500kB)
I.06 Schema urbanistické kompozice (PDF 350kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST - srovnávací text (PDF 900kB)
II.A. GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 1300kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 350kB)
Registrační list (PDF 100kB)
STAROVICE – Zpráva o uplatňování územního plánu Starovice v období 06/2013 - 06/2017
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Starovice (PDF 150kB)
STAROVICE – Územní plán Schváleno 2013
I. ÚZEMNÍ PLÁN STAROVICE
I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 5600kB)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území (PDF 550kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1180kB)
I.03 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (PDF 930kB)
I.04 Technická infrastruktura – energetika a spoje (PDF 680kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 740kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1490kB)
II.A. GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres (PDF 1940kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 12030kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 760kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Starovice (PDF 50kB)
Opatření obecné povahy (PDF 350kB)
STAROVICE – ÚZEMNÍ STUDIE STAROVICE BR4 Schváleno 2017
A. Textová část (PDF 1000kB)
B. Výkresová část
  01 Situace širších vztahů v rámci regionu (PDF 1300kB)
  02 Situace širších vztahů v rámci obce (PDF 1100kB)
  03 Situace zatížení hlukem (PDF 1450kB)
  04 Situace řešené lokality v kontextu Územního plánu obce Starovice (PDF 2650kB)
  05 Situace majetkoprávních vztahů (PDF 400kB)
  06 Fotodokumentace stávajícího stavu (PDF 2150kB)
  07 Situace geomorfologická (PDF 350kB)
  08 Urbanistická koncepce (PDF 400kB)
  09 Situace dopravy v území (PDF 350kB)
  10 Koncepce technické infrastruktury (PDF 400kB)
  11 Řezy veřejným uličním prostorem (PDF 750kB)
  12 Situace architektonická (PDF 1750kB)
  13 Vizualizace řešeného území I (PDF 350kB)
  14 Vizualizace řešeného území II (PDF 350kB)
  15 Situace - prověření dopravního propojení (PDF 2450kB)
  16 Prověření dopravního propojení - podélné řezy (PDF 350kB)
STAROVICE – Územní studie lokality 0-tý řádek
A. TEXTOVÁ ČÁST (PDF 500kB)
B. FOTODOKUMENTACE (PDF 1300kB)
C. VÝKRESOVÁ ČÁST
  1. ŠIRŠÍ VZTAHY - SCHÉMA (PDF 400kB)
  2. HLAVNÍ VÝKRES - varianta A (PDF 500kB)
  3. HLAVNÍ VÝKRES - varianta B (PDF 500kB)
  4. HLAVNÍ VÝKRES - varianta C (PDF 500kB)
STAROVICE – Územní studie lokality Horní Díly
A. TEXTOVÁ ČÁST
  A1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (PDF 550kB)
  A2. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (PDF 1150kB)
B. VÝKRESOVÁ ČÁST
  B1. ŠIRŠÍ VZTAHY (PDF 1450kB)
  B2.A HLAVNÍ VÝKRES (PDF 450kB)
  B2.B HLAVNÍ VÝKRES - ZELEŇ (PDF 600kB)
  B3. VÝKRES DOPRAVY A TECHICKÁ INFRASTRUKTURA (PDF 450kB)
  B4. NÁVRH ROZDĚLENÍ POZEMKŮ (PDF 500kB)
  B5.A VIZUALIZACE PLOCHY A OBJEKTŮ (PDF 1000kB)
  B5.B VIZUALIZACE PLOCHY A OBJEKTŮ (PDF 850kB)
  B5.C VIZUALIZACE PLOCHY A OBJEKTŮ (PDF 500kB)
STAROVICE –Územní studie lokality vinných sklepů
A. TEXTOVÁ ČÁST (PDF 4500kB)
B. VÝKRESOVÁ ČÁST
  B1. Výkres širších vztahů (PDF 1400kB)
  B2. Kopie katastrální mapy
  B3. Koncepce utváření urbánní struktury (PDF 450kB)
  B4. Objemové řešení vzorového sklepa (PDF 100kB)